esilehele

  

Uudised

TALO juhatuse otsus.

Lugupeetud ERÜ liikmed,

Kutsume teid osalema diskussioonis, kuidas võiks Eesti Radioloogia Ühing osaleda Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) poolt kavandatavas liikmeskonna üleriigilises ühepäevases streigis.
Ehkki streigi aluseks olevad põhinõudmised ei ole otseselt seotud ERÜ liikmete töö- või palgatingimustega, peab rõhutama, et ERÜ on EV Valitsuse ja TALO vahelistel läbirääkimistel mitme aasta jooksul esitanud omapoolseid ettepanekuid oma liikmeskonna töötingimuste parandamiseks, mida ühel või teisel põhjendusel ei ole läbirääkimiste vastaspool arvestanud.

Järgnevalt rõhutaksimegi meie poolseid nõudmisi, mille täitmiseta ei ole radioloogia jätkusuutlik areng Eestis võimalik.
1. Palgatingimused
ERÜ on esitanud korduvalt ettepanekuid, et nii radioloogia õdede, biomeditsiinitehnika inseneride kui radioloogide töötasud oleksid seotud TALO liikmeskonna palgaskaalaga ning selle skaala iga-aastaseid muutusi arvestataks hinnakirja koostamisel.
2. Töövahendid
Kehtiv tervishoiuteenuste hinnakiri ei võimalda taastoota radioloogiliseks tööks vajalike uuringuaparaatide ja teiste töövahendite soetamiseks vajalikku ressurssi. Selline olukord on ohtu seadnud nii radioloogia personali kui patsientide kiirguskaitse alase ohutuse.
3. Seadusandlus
Vaatamata erinevatele Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele, mis meditsiiniradioloogiat ja patsiendi õiguste kaitset puudutavad, ei ole nende täitmine Eestis rahuldavalt õnnestunud. Antud situatsioon võib viia ebakõlade tekkele Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

Kuna seaduse järgi on pärast 2003.a. töörahu katkemist TALO liikmetel õigus protestiaktsioonideks, siis teeme omalt poolt ettepaneku meie liikmetel osaleda 4.detsembri streigis toetusaktsioonidega (näit. protestikiri).
Ootame teie poolseid ettepanekuid või kommentaare.

Lugupidamisega,

ERÜ juhatus

TALO juhatuse otsus nr.9, 10.11.2003« Tagasi