esilehele

  

Uudised

Eesti mittetulundusühingud ja Euroopa Liit.

PRESSITEADE

Eesti Diplomaatide Kool koos Avatud Eesti Fondiga on välja kuulutanud konkursi Eesti MTÜ-le osalemaks koolitusprojektis *Eesti mittetulundusühingud ja Euroopa Liit*.

Koolituse eesmärgiks on pakkuda Eesti mittetulundusühenduste esindajatele teavet:
- Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikatest tulenevast taustsüsteemist, milles Eesti mittetulundusühendused hakkavad tegutsema pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga;
- Rahastamisvõimalustest, mis avanevad pärast Euroopa Liiduga liitumist;
- Projektide kirjutamise, juhtimise, aruandluse ja hindamise praktikast;
- Kontaktide/temaatiliste võrgustike loomisest teiste Euroopa partnerinstitutsioonidega;
- Soome mittetulundusühenduste Euroopa Liidu-alasest kogemusest.

Taoline koolitus sai ellu kutsutud kuna mittetulundusühenduste võimalused avarduvad oluliselt seoses Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Juba praegu Eesti jaoks avatud ELi kultuuri-, haridus-, teadus- ja keskkonnaprogrammidele lisanduvad struktuurifondide vahendid, mis mittetulundusühendustele tähendavad senisest suuremaid tegutsemisvõimalusi regionaal- ja sotsiaalarengu valdkonnas. Eesti esindatus Euroopa Liidu institutsioonide ja otsustusprotsesside juures tähendab omakorda seda, et Eestisse, sh. mittetulundusühendusteni hakkab jõudma senisest palju rohkem detailset informatsiooni Euroopas avanevatest rahastamisvõimalustest ja potentsiaalsetest koostööpartneritest. Euroopa Liidu nõuded üle-euroopalises koostöös osalevatele mittetulundusühendustele muutuvad senisest nõudlikumaks. Projektiideed peavad omama üle-euroopalist tähtsust, projektitaotlused peavad olema korrektselt koostatud. Eesti mittetulundusühendused peavad olema suutelised europrojekte juhtima ning tegema koostööd teistest EL riikidest pärit part neritega. Väga oluliseks muutub hästitoimivate temaatiliste võrgustike loomine.

Koolituse üldmahuks on planeeritud 40 akadeemilist tundi. Sellest 28 tundi toimuks Eesti Diplomaatide Koolis Tallinnas (www.edk.edu.ee) ja 12 tundi Soome Avaliku Halduse Arenduskeskuses (Hallinnon Kehittämiskeskus – HAUS, www.haus.fi) Helsingis. Koolitus toimub eesti ja inglise keeles. Kursuse käigus kirjutavad osalejad praktilise suunitlusega kursusetöö. Kursuse lõpetanud saavad AEFi ja EDK ühise lõputunnistuse.

Kursuse kirjeldus
Avalduse vorm« Tagasi