esilehele

  

Uudised

Selgitus radioloogide lühendatud tööajast.

Austatud ERÜ liikmed,

Järgnevalt esitan ERÜ arengunõukogu seisukoha radioloogide lühendatud tööaja kohta.
Radioloogide lühendatud tööaeg põhjustab vaatamata EV Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrusele nr 405 «Allmaatööde, tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga tööde loetelu, kus töötamisel rakendatakse lühendatud tööaega, ja lühendatud tööaja kestus» paljudel tööandjatel teatud vääritimõistmist.
Ülal nimetatud määrus on kehtestatud «Töö- ja puhkeaja seaduse» (RT I 2001, 17, 78) § 5 lõike 5 alusel, kus on märgitud, et allmaatööde, tervistkahjustavate ja eriiseloomuga tööde loetelu ning lühendatud tööaja kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus. 2001.a. määruses nr. 405 ongi toodud ülalnimetatud loetelu.
Nüüd veidi lähemalt selle õigusakti sisust.
Määruses on erinevates paragrahvides loetletud allmaatööd, tervistkahjustavad tööd ja eriiseloomuga tööd, samuti tööaja rakendamise tingimused ja rakendussätted. Radioloogia valdkonna töötajatele (radioloogid, radioloogiaõed ja -tehnikud, biomeditsiinitehnika insenerid, sanitarid) on kehtestatud tööpäeva pikkuseks kuni 6 tundi ja töönädala pikkuseks kuni 30 tundi. Radioloogia valdkonna töötajad on loetletud paragrahvis 3 eriiseloomuga töötajate nimekirjas. Samas paragrahvis on toodud lühendatud tööaeg ka näiteks anestesioloogia, intensiivravi, patoloogia ja kohtumeditsiini valdkonna töötajatel. Lühendatud tööaeg kehtib vaid juhul, kui töötaja töötab antud töökohal vähemalt 30 tundi nädalas.
Kahjuks on teada olevalt käesoleval aastal erinevates haiglates antud määrust tõlgendatud radioloogiavaldkonna töötajate kohal vääriti. Nimelt on aluseks võetud määruse 2. paragrahv, kus on toodud tervistkahjustavad tööd, mille korral tööpäeva lühendatakse. Kuna selles paragrahvis on mainitud ka tööd, kus töökeskkonnas esineb ioniseeriv kiirgus ja mitteioniseeriv kiirgus, siis tõlgendataksegi radiolooge selle paragrahvi mõistes ning antakse 6 tunnist eelist ainult neile töötajatele, kes töötavad kogu tööaja röntgeniaparaatidega ning jättes välja teiste modaliteetidega töötavad töötajad.
Tegelikult tuleb lähtuda asjaolust, et antud määruse koostamisel ei ole radioloogiavaldkonna töötajate lühendatud tööaeg tingitud mitte ainult ioniseerivas keskkonnas töötamisest, vaid ka mitmetest teistest ohuteguritest ja töötamist raskendavatest tingimustest. Need tegurid ongi teinud võimalikuks vastavalt ERÜ ja Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni (TALO) ettepanekule kanda radioloogiavaldkonna töötajad antud määruses tervishoiuvaldkonna eriiseloomuga töötajate hulka, kellele rakendub lühendatud tööaja määrus.
Seega kehtib 6 tunnise tööpäeva nõue kõikide radioloogiavaldkonna (radioloogid, radioloogiaõed ja -tehnikud, biomeditsiinitehnika insenerid, sanitarid) töötajate kohta sõltumata sellest, kas töötaja puutub kogu tööaja kestel kokku röntgenikiirgusega või mitte. Oluline on ainult fakt, et töötaja peab vähemalt 30 tundi nädalas töötama radioloogia valdkonnas.
Kuna teada olevalt on probleeme ka radioloogide tunnipalga arvutamisel – nimelt tahetakse teatud haiglates kohaldada radioloogidele 8 tunnisest tööpäevast tulenevat, mitte lühendatud tööaega arvestavat tunnitasu - siis toon lõpetuseks ära veel õigusakti, mille alusel käib lühendatud tööajaga töötajate palga arvutamine kindla ajaühiku kohta. Antud valdkonda reguleerib Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määrus nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord», mille paragrahvis 4 on toodud Keskmise päevapalga ümberarvutamine kindla ajaühiku kohta. Sellest lähtub, et keskmise tunnipalga arvutamiseks jagatakse arvutatud keskmine päevapalk poolte kokkulepitud tööajanormi kohase töötundide arvuga päevas. Keskmine päevapalk tuleneb aga kindla ajavahemiku (näiteks üks kuu) palgasumma jagamisest sama ajavahemiku täistööajaga töötava töötaja tööajanormi järgse (edaspidi kalendaarse) tööpäevade arvuga, saades sel viisil ühe tööpäeva keskmise palga.
Soovin kõikidele meie liikmetele jõudu ja meelekindlust oma õiguste kaitsmisel töökohal.
ERÜ juhatus on lahkesti nõus oma pädevuse piirides andma nõu ülaltoodud küsimustes.


Head suve!
Sulev

Peeter Ross
ERÜ asepresident
ERÜ esindaja TALO-s« Tagasi