esilehele

  

Uudised

Streigikiri

 

Austatud kolleegid! 

Kavandatud tervishoiutöötajate streik algusega 17.jaanuaril 2007 on tekitanud kindlasti meie liikmetele mitmeid küsimusi streigi eesmärgi ja selles radioloogide osalemise kohta.
Allpool üritame ERÜ juhatuse poolt anda ülevaate, millisena näeme streigi sõlmküsimusi meie ühingu poolt vaadatuna.
Sissejuhatuseks tahaksime kindlasti rõhutada, et ERÜ on kogu oma tegevusaja jooksul seisnud hea selle eest, et tervishoid oleks ühiskonnas väärtustatud, tervishoiutöötajate palgatingimused tagaksid jätkuva huvi meie eriala vastu ja et haigekassa hinnakiri põhineks tegelikel kulutustel, mis annaks võimaluse pakkuda Eesti inimesele kvaliteetset arstiabi. Analoogsed väärtused on oma nõudmistes välja toonud ka streiki organiseeriv Eesti Arstide Liit (vt. www.arstideliit.ee). ERÜ on üritanud saavutada neid eesmärke läbi ettepanekute erinevatele täidesaatvatele ja õigusloomeorganitele. Olgu näitena toodud Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Kiirguskeskus, Vabariigi Valitsus, TALO jne. Tulemused on ERÜ liikmete jaoks olnud head või rahuldavad, ehkki mitte alati täitnud ootusi täielikult.
Eesti Arstide Liit ja teised tervishoiutöötajate ametiliidud on jõudnud seisu, mille lahendamist näevad nad läbi streigi. Täpsustame siinkohal seadusandlusest lähtuvalt streigi sisu.
Streigi läbiviimist reguleerib seadusandlikult Eestis „Kollektiivse töötüli lahendamise seadus”.
Antud seaduse kohaselt on kollektiivne töötüli lahkarvamus tööandja või tööandjate ühingu või liidu ja töötajate või töötajate ühingu või liidu vahel, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel. Käesoleval juhul on lahkarvamus töötingimuste kokkuleppe osas eeskätt Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel.
Olukorra teeb komplitseerituks asjaolu, et kumbki osapool ei saa Haigekassasse laekuva raha kasutamist vajalikul määral mõjutada. Planeeritav streigi mõte on suunatud tervishoiu rahastamisele. Streikijate lootus on, et seiskuv tervishoiusüsteem tekitab valitsuse jaoks piisava ebamugavustunde ning loodetavasti hakkab see läbi haigekassa rahastamise suurendamise konfliktile lahendust otsima ning palganõudmisi rahuldama.
Streiki saab alustada ainult teatud reegleid jälgides. „Kollektiivse töötüli lahendamise seadus” sätestab muuhulgas, et streigist peab olema tööandjale ja kohalikule omavalitsusele ette teatatud vähemalt 2 nädalat, kasutades eelnevalt ära omavahelise läbirääkimise voorud ja riikliku lepitaja lepituskatsed; streigi juhtimiseks tuleb valida töötajate või töötajate ühingu üldkoosolekul streigijuht; streigi ajal peab viibima tööajakavas sätestatud ajal töökohal, kuid selle eest töötasu ei maksta.
Eesti Arstide Liit on ülaltoodud tingimuste järgi tegutsenud, mille põhjal saab öelda, et planeeritav streik on igati seaduslik. Arstide Liidul on olemas ka streigifond, millest on võimalik streigi ajal oma töötajatele maksta kompensatsiooni, mille suuruseks on lubatud 75% miinimumtöötasust.
Olgu siinkohal veel rõhutatud, et streikimine on rangelt vabatahtlik, streikima ei saa teised kolleegid sundida ning samuti ei tohi tööandja ette võtta mingeid sanktsioone streikijate vastu, kui streik on vastavalt seadusele organiseeritud.
ERÜ on registreeritud sarnaselt Arstide Liidule ametiühinguna. Seega on meil õigus streikida juhul, kui oleme tegutsenud ülaltoodud seadusest tulenevat reeglite järgi. Tänaseks ei ole meie liikmed ega juhatus pöördunud tööandjate poole eesmärgiga alustada töötingimuste osas läbirääkimisi. Seega kehtiva seaduse järgi meil ametiühinguna 17.jaanuaril 2007 streiki alustada pole võimalik.
ERÜ liikmetest Eesti Arstide Liidu liikmed saavad streigis osaleda. Teine võimalus on toetada streiki läbi toetusstreigi. Toetusstreik võib kesta kuni 3 päeva ja sellest peab ERÜ ette teatama 3 päeva varem.
Kindlasti tekib ka küsimus, kuidas peaks olema organiseeritud erakorralised ja plaanilised radioloogilised uuringud streigi ajal? Milliseid uuringuid võib ära jätta ja milliseid mitte? Lähtudes Eesti Arstide Liidu seisukohast peaksid streikivad arstid ära jätma esimese 5 streigipäeva jooksul plaanilised ambulatoorsed uuringud ja kui streik edasi läheb, siis ka plaanilised statsionaari uuringud. Juhime tähelepanu asjaolule, et statsionaarset ravi saavale haigele ambulatoorselt (või teises asutuses) teostatavad uuringud on reeglina käsitletavad statsionaari uuringutena. Teostada tuleks kõik erakorralised uuringud, kusjuures erakorralisuse määrab uuringule saatev või seda teostav arst.
ERÜ juhatus loodab, et tekkinud töötüli suudetakse lahendada konstruktiivselt, parandades Eesti tervishoiu olukorda ja suurendades selle rahastamist, andes Eesti elanikele senisest paremad võimalused tõenduspõhise arstiabi saamiseks ning meedikutele – senisest paremad töö- ja palgatingimused.
Küsimused ja kommentaarid käesoleva kirja ja streigiga seotud küsimuste kohta palume saata e-posti aadressil info@ery.ee.
Streigi aluseks olevad töövõtjate nõudmised on lisatud PDF-formaadis. 


Lugupidamisega, 

ERÜ juhatus« Tagasi