esilehele

  

Uudised

Pädevuse hindamine.
Lugupeetud kolleeg,

ERÜ pädevuskomisjoni järgmine koosolek radioloogide pädevuse hindamineks ehk (re)sertifitseerimiseks toimub 21. juunil 2006.a.
Pädevuse hindamise aluseks on Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määrus nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded”, mille kohaselt töötatakse tervishoiutöötaja pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt. Tervishoiutöötajate pädevuse hindamiseks tuleb moodustata kutse- ja erialaühenduste pädevuskomisjonid.
11.juunil 2005.aastal kinnitas ERÜ üldkoosolek radioloogia eriala Sertifitseerimiskomisjoni (pädevuskomisjoni) 2005-2008 aastaks 11-liikmelisena:

Vladimir Järv
Mare Lintrop
Sergei Nazarenko
Rein Raudsepp
Peeter Raudvere
Peeter Ross
Vello Sõgel
Merle Smutov
Sulev Ulp
Kai Ulst
Mare Uritam

Pädevuse hindamine on vabatahtlik tegevus, mille tulemused võivad (aga ei pruugi) arvesse tulla erinevates olukordades: palga määramisel tööandja poolt, tervishoiutöötajate registrisse kandmisel tervishoiuameti poolt, kiirgustegevusloa väljaandmisel jm.
Määruse „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” kohaselt võivad tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Haigekassa ja Tervishoiuamet oma tööülesannete täitmiseks taotleda pädevuskomisjonilt tervishoiutöötaja pädevuse hindamist.
Eesti Arstide Liidu, erialaseltside ja sotsiaalministeeriumi ühise seisukoha kohaselt on soovituslikuks resertifitseerimise perioodilisuseks 5 aastat (arvestades eelmisest atesteerimisest või sertifitseerimisest).
Eelseisva pädevuse hindamise sisuks on välja selgitada, kas konkreetsel spetsialistil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks radioloogia valdkonnas.
Pädevuse hindamise taotlejatel palume teatada oma soovist hiljemalt 05.06.2006.a. AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Radioloogiakeskuse sekretär Marje Aidlale e-posti aadressil Marje.Aidla@itk.ee.
Pädevuse hindamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1. Vabas vormis avaldus pädevuse hindamiseks, milles on ära näidatud sertifitseeritava kontaktandmed (e-posti aadress, telefon).
2. Loetelu ja koopiad dokumentidest, mis kinnitavad radioloogia erialal spetsialiseerumist ja täiendõpet.
3. Koopia viimase atesteerimise või (re)sertifitseerimise tulemust näitavast dokumendist (atesteerimistunnistus, sotsiaalministri käskkiri, sertifitseerimistunnistus).
4. Eksperthinnang tööalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja töökoormuse kohta kahelt ERÜ liikmelt, kelle liikmestaaþ on üle 5 aasta (1 ühine või 2 eraldi hinnangut). Eksperthinnangu andja võib hinnangu aluseks paluda sertifitseeritavalt viimase 5 aasta töö analüüsi.
5. Sertifitseeritava poolt allkirjastatud loetelu radioloogiaprotseduuridest, mille kvaliteetseks teostamiseks on tal enda arvates piisavalt eeldusi (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodide kaupa).
Palume materjalid kuni 12.06.2006.a. elektroonselt edastada nimetatud e-posti aadressile. Juhul, kui on vajalik saata ka paberkoopiaid, saatke need hiljemalt 14.06.2006.a (saabumise kpv.) aadressil: Marje Aidla, AS ITK Diagnostikakliinik, Ravi 18, 10138 Tallinn (tel. 6207201).

Reeglina ei ole (re)sertifitseeritava osavõtt komisjoni koosolekust vajalik. Neile, kelle kohalolekut peab komisjon vajalikuks, teatatakse sellest (re)sertifitseerimisavalduses esitatud kontaktandmete kaudu.
Nagu ülal kirjas on ERÜ pädevuskomisjoni koosolek planeeritud toimuma 21.juunil 2006.a. Tallinnas, ITK ruumides.

Juhul, kui pädevuse hindamist taotlev radioloog ise soovib kindlasti osaleda, palume sellest koos pädevuse hindamise sooviga teada anda.

Pädevuse hindamine on tasuline. ERÜ Arengunõukogu 18.05.2002.a. otsuse kohaselt tuleb tasu kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas (märkides ülekandel sertifitseeritava isiku nime ning märgusõna: sertifitseerimine Juuni 2006). Tasu peab olema laekunud hiljemalt 12.06.2006.a. järgmises suuruses:
radioloog, kes on ERÜ liige – 250.- krooni;
radioloog, kes on ERÜ liige liikmestaaþiga alla 3 a. – 1500.- krooni;
radioloog, kes ei ole ERÜ liige – 2500.- krooni.

Pädevuskomisjoni otsuses märgitakse, kas pädevuse hindamist taotleval radioloogil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks ning milliste radioloogiaprotseduuride osas (koodide kaupa) see otsus kehtib.


Peeter Ross
President

« Tagasi