esilehele

  

Uudised

TALO üldkogu kutse

KUTSE

TALO üldkogu toimub 19. aprillil 2005.a algusega kell 12.00 Raadiomaja I stuudios.

Päevakord:
1. Juhatuse aruanne.
2. Revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitamine.
3. 2005. aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.
4. TALO põhikirja muutmine ja kinnitamine.
5. TALO tegevussuunad aastateks 2005-2009.
6. TALO juhatuse koosseisu kinnitamine.
7. TALO revisjonikomisjoni liikmete valimine.
8. Sõnavõtud.

- Üldkogusse kuulub igast liikmesliidust TALO juhatuse liige ja neli valitud volinikku, kokku viis volinikku (põhikirja punkt 5.2).
Palun esitada osavõtjate nimekirjad hiljemalt 11. aprilliks 2005.

- Vastavalt TALO põhikirja punktile 5.12 on juhatuses igast TALO liikmesliidust üks esindaja, kes on TALO juhatuse liige ja kelle delegeerib TALO üldkogu koosolekule liikmesliidu juhatus, kui liikmesliidu põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
Palun liikmesliitudel nimetada esindaja, kes delegeeritakse TALO juhatuse koosseisu, hiljemalt 11. aprilliks. Vastava ametliku kirja (liikmesliidu blanketil) võite esitada vahetult enne üldkogu algust.

- Palun 11. aprilliks teha ettepanekud revisjonikomisjoni liikmete nimetamise kohta. Revisjonikomisjon valitakse üldkogu poolt vähemalt kolmeliikmelisena. Juhatuse liikmed ei või kuuluda revisjonikomisjoni koosseisu.

- TALO juhatuse liikmete poolt on tehtud järgmised ettepanekud põhikirja muudatuste kohta:

1. jätta põhikirjast välja punkt 5.7:
juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkogul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel ja hinnangu andmisel tegevusele, mille eest on ta vastutav.
Mittetulundusühingute seaduse §29 p (4) ütleb: juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

2. lisada põhikirja punkt:
TALO juhatusel on õigus oma otsusega pöörduda liikmesliidu juhatuse poole ettepanekuga kutsuda tagasi nende poolt juhatusse delegeeritud esindaja juhul, kui juhatuse liige on oma tegevusega kahjustanud TALO tegevust ja huve.
Seda toetab Mittetulundusühingute seaduse §28 “Juhatuse määramine ja pädevus” p (3): põhikirjas võib ette näha, et juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

3. Vaadata juriidiliselt üle põhikirja terviktekst, et vältida kordusi ning vastuolusid. Näiteks mõiste “üksikliige” (p 2.4.2; 2.5; 4.1; 4.15). TALO on keskliit, mille liikmeteks on juriidilised isikud, seega ei saa tal olla üksikliikmeid.

Ootame liikmesliitude poolseid kommentaare ja ettepanekuid põhikirja muutmise kohta hiljemalt 04. aprilliks.

Lisamaterjalid päevakorra punktide 6 ja 7 kohta saadame hiljem.


Toivo Roosimaa
TALO juhatuse esimees


TALO põhikiri

« Tagasi