Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

In memoriam – prof. Erich Kuus (15.september 2014)

Erich Kuus

Erich Kuus sündis 16. septembril 1931. aastal Kohtla-Järvel kaevuri perekonnas. 1950. aastal lõpetas ta Kohtla-Järve 1. Keskkooli ja astus 1951. aasta veebruaris õppima TRÜ arstiteaduskonda. Kolmanda kursuse talvel ta eksmatrikuleeriti, kuna tema vanemad olid kuulutatud kulakuteks. Küüditamise kartuses jätsid vanemad oma 5 hektari suuruse kodutalu Järve külas maha ja asusid elama Lõuna-Eestisse.

Järgnes raske aeg täis vaimseid pingeid. Erich Kuus püüdis muu hulgas edasi õppida Leningradis, kuid see ei õnnestunud. Et vältida kutsumist nõukogude armeesse, astus ta 1954 aastal EPA-sse veterinaaria III kursusele. Samal aastal immatrikuleeriti ta Tartu Ülikooli rektori prof. Klementi poolt tagasi Tartu Ülikooli tudengiks. Erich Kuus lõpetas arstiteaduskonna cum laude 1958. aastal, kusjuures kõik 55 eksamit sooritas ta hindele „väga hea“! Kogu stuudiumi vältel kuulus ta ÜTÜ röntgenoloogiaringi, kus VI kursusel valmis preemia ja medaliga autasustatud võistlustöö.

Peale ülikooli lõpetamist suunati Erich Kuus röntgenoloogina tööle Rapla rajooni keskhaiglasse, kus ta töötas kohakaasluse alusel ka patoloogina. Raplas töötas ta 1974. aastani, olles töö kõrvalt valmis kirjutanud kandidaadiväitekirja teemal „Tanniini kasutamine mao röntgenoloogilisel uurimisel“. Kandidaadikraad kinnitati 1967. aastal.

Raplas alustas Erich Kuus varase maovähi profülaktilist uuringut, uurides kokku üle 1000 inimese. Varast maovähki ja prekantseroosi avastas ta 1,5% juhtudest.

1968. aastal avaldas Erich Kuus esmakordselt maailmas aterosklerootilise maohaavandi ehk erosiooni röntgenipildi, mis tekitas rahvusvaheliselt suurt vastukaja – Euroopa riikidest, aga ka USA-st ja Araabia maadest laekus kokku üle 40 separaadisoovi.

1974. aastal kutsuti Erich Kuus röntgenoloogina tööle Tartu Vabariiklikusse Onkoloogiadispanserissse ja 1975. aastal lisaks TRÜ sisehaiguste kateedri ning radioloogia ja onkoloogia kateedri assistendiks. Samal ajal hakkas ta igapäevatöö kõrvalt kirjutama doktoritööd teemal „Seedetrakti ülemise osa bifaasiline kontrasteerimine. Uus röntgenkontrastvahend ja uurimismeetod.“, mille ta kaitses edukalt 1990. Aastal Obninski Radioloogia Keskinstituudis. Tollal oli see ainuke instituut Nõukogude Liidus, kus oli kontrastainete uurimise osakond.

Oma doktoritöös tõi Erich Kuus välja kaks uut sümptomit, mis aitasid diagnoosida varast maovähki. Mao kaksikkontrastimisel tulid esile erosioonid, mis ilmnesid grupikaupa varase maovähi põletikuvallil, mille keskel oli vähierosioon. Teise uue sümptomina tõi ta välja nn. „sisekontuuri jagunemise sümptomi“, mis tekkis maoseina paksenemise korral ja oli isegi võimalik eristada põletiku ning endofüütse vähi puhul esinevat mao seina paksenemist. See andis võimaluse paremini röntgenoloogiliselt diagnoosida infiltratiivset maovähki, mis sinnamaani oli väga raske ja on tänaseni sageli diagnostiliseks probleemiks ka endoskoopilisel maouuringul.

Ettekannetega oma töödest esines Erich Kuus rahvusvahelistel konverentsidel mitmel pool maailmas, s.h. lisaks Balti riikidele ka Soomes, Islandil ja Kreekas.
1982. aastal valiti Erich Kuus Soome Radioloogiaseltsi kirjavahetajaliikmeks.

1990 a. määrati Erich Kuus professoriks ja TÜ radioloogia ja onkoloogia kliiniku juhatajaks, kus ta töötas edukalt kuni pensionile minekuni 1997 aastal.

Erich Kuus oli Üleliidulise Röntgenoloogide ja Radioloogide Seltsi juhatuse liige ja on Eesti Radioloogia Ühingu aupresident. Tema sulest on ilmunud üle 50 teaduspublikatsiooni (enamik maovähi radiodiagnostikast) ja üks õpperaamat radiodiagnostika põhikoolitusest. Talle on omistatud kolm autoritunnistust.

Ülikoolis töötades pidas prof. Kuus oma põhiülesandeks teadustöö kõrval uue radioloogide põlvkonna väljakoolitamist. Lisaks kõrgelthinnatud tööle õppejõuna tudengitega, juhendas ta radioloogide spetsialiseerumise kursust, mis esialgu oli vaid 5-kuuline! Sellest on tänaseks välja kasvanud 5-aastane radioloogia residentuur.

Prof. Kuus rakendas õppetöösse kõik kliiniku parimad spetsialistid ja kutsus Eestisse külalisõppejõude Soomest, Rootsist ja USA-st. Ülikoolis töötamise ajal juhendas ta kokku 170 radioloogi (s.o. praktiliselt suurema osa tänaste tegevradioloogide) spetsialiseerumist. Radioloogide paremaks koolitamiseks käivitati tema eestvõttel mitu koostööprojekti Soome ülikoolidega (Oulus, Tamperes ja Helsinkis), mis andsid meie noortele võimaluse täiend- ja jätkukoolituseks välismaal.

Koostöös Soome Kiirguskaitse Keskusega tehti paljudes (eeskätt Lõuna-Eesti) haiglates kiirgusalaseid mõõtmisi, fikseerides olemasoleva (sageli moraalselt vananenud) radioloogilise aparatuuri hetkeseisundi. Selle alusel oli võimalik kavandada plaane kiirgusolukorra (aparatuuri) ja radiodiagnostilise töö kvaliteedi parandamiseks.

Prof. Kuusi visa töö on kandnud vilja ja enamus tema unistusi on täitunud - käesoleval ajal on uuendatud radiodiagnostiline aparatuur kogu Eestis ja meie tänased radiodiagnostika võimalused mitte enam ei jää alla, vaid juba paljuski ületavad meie skandinaavia kolleegide võimalusi! Tänu sellele on oluliselt paranenud uuringute kvaliteet ja patsientide ning personali kiirgusalane turvalisus.

Prof. Kuusi kreedoks oli, et tema õpilased peavad jõudma kaugemale, kui tema ise jõudis. Eestis ongi sirgunud uus, edukas ja arenemisvõimeline radioloogide põlvkond, kelle töökäed on väga hinnatud mitte ainult Eestis vaid ka Soomes, Rootsis, Norras ja mujal maailmas.

Eesti Radioloogia Ühing on üks aktiivsemaid ja elujõulisemaid erialaseltse Eestis.

Seoses vanadusepensionile jäämisega 1997 a. veebruaris nimetati Erich Kuus emeriitprofessoriks ja teda autasustati Tartu Ülikooli suure medaliga.

Raske haigus aheldas prof. Kuusi aastateks voodisse, kuid tema vaim ei murdunud.

Täna jätkavad prof. Kuusi alustatud tööd tema õpilased.

Puhka rahus, armastatud õpetaja ja kolleeg!« Tagasi