Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Uus töölepingu seadus ja Eesti radioloogia (2.juuli 2009)

Austatud kolleegid!

Ilusat laulupeosuve kõigile!
 
Seoses Eesti Vabariigi töölepingu seaduse uue redaktsiooni jõustumisega alates 1.juulist 2009.a. kaotasid kehtivuse senised riiklikud regulatsioonid, mis kehtestasid radioloogia valdkonna töötajatele lühendatud tööaja ja võimaldasid 7-päevast lisapuhkust. Samas ei kaotanud kehtivust senised töölepingud ega tühistatud individuaalse töölepingu osapoolte õigust kokku leppida töötajale antavate soodustuste osas. Muutunud õigusruum tingib vajaduse saavutada kollektiivne kokkulepe radioloogia valdkonna töötajate ja tööandjate vahel, et tagada radioloogiliste uuringute ja protseduuride teostamise jätkumine Eesti tervishoiuasutustes.
Eesti Radioloogia Ühingu üldkoosolekul k.a. maikuus otsustasime võtta eesmärgiks kollektiivlepingu sõlmimise ERÜ ja Eesti Haiglate Liidu vahel. Meie usaldusisikuteks valiti radioloogid Anu Leht, Elina Reedi, Äli Tõnnov ja Indrek Hanso volituste kehtivusajaga kolm aastat.
Vastavalt seadusandlusele teavitas ERÜ Eesti Haiglate Liitu ning Tööinspektsiooni osakondi ERÜ usaldusisikute valimisest. See on vajalik, et täita kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamise protsessi eeldusi. Lähipäevil saadab ERÜ EHL-ile konkreetse läbirääkimiste ettepaneku.
Alljärgnevalt anname ülevaate ERÜ liikmetelt laekunud informatsioonist, kuidas erinevates Eesti haiglates on töökorraldust pärast 1.juulit plaanitud organiseerida.
Enamus haiglate juhtkondi näeb, et üldjoontes hakkab radioloogia valdkonna töötajate täistööaeg olema 8 tundi päevas ning kuuelt tunnilt kaheksale tunnile üleminekuga seoses makstakse radioloogidele täiendavat tasu. Samas on eri haiglates täiendava tasu maksmise kavad erinevad. Näiteks planeerib Tartu Ülikooli Kliinikum muuta töökorraldust alates 1.septembrist. Ida-Tallinna Keskhaiglas jõustuvad muudatused alates 1.augustist selliselt, et radioloogide kuupalka korrigeeritakse 20% ulatuses ja radioloogia õendusvaldkonna töötajate tunnitasu väheneb 10%. Selline muutus tähendab reaalselt 10% tunnitasu langust radioloogidel. Lääne-Tallinna Keskhaiglas jätkub praegune kuuetunnine tööpäev vähemalt kuni 1.augustini. Samuti on Ida-Viru Keskhaiglas planeeritud jätkata kuuetunnise tööpäevaga, kuid selle eest lepitakse kokku teatud töökoormuse suurenemises nende tundide sees. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on pooleli nii kollektiivläbirääkimised kui valdav osa radioloogide individuaalläbirääkimisi ning pooleliolevatel juhtudel ei ole võimalikke muudatusi ega nende tähtaegu kokku lepitud.
Puhkuse osas jääb esialgu enamikes haiglates kehtima 28+7 päeva pikkune puhkus. Küll on aga mitmed haiglajuhid väitnud, et puhkus ei pruugi enam järgmisel aastal 35 päeva pikkune olla.
Nii ERÜ usaldusisikud kui juhatus on kindlalt ühisel seisukohal, et me töötame potentsiaalselt tervist kahjustavates intensiivse koormusega tingimustest. Kehtima hakanud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse uus redaktsioon ei muuda radioloogiaga seonduvalt mitte ühtegi tegurit. Seadus ei muuda teostatavate uuringute hulka, uuringute potentsiaalseid riske patsientidele ja personalile, ei suurenda radioloogia valdkonna töötajate ega koolitatavate spetsialistide hulka. Meie kindel seisukoht on, et juhul, kui minnakse üle 6-tunniselt tööpäevalt 8-tunnisele tööpäevale, võib suureneda meie töötajate risk saada tervisekahjustus. Seega saame me aktsepteerida 8-tunnist tööpäeva selliselt, et ei suureneks tervisekahjustuse risk. Me oleme oma seisukohad formuleerinud järgmiselt:
Kui radioloogia valdkonna töötajate 8-tunnise täistööaja kehtestamine, s.o. lepingutingimuste muutmine, omab pikaajalist perspektiivi (on vajalik haiglapersonali töötingimuste ja töökorralduse ühtlustamiseks, üleriikliku tööajanormiga vastavusse viimiseks vms. põhjustel):
  • peab ERÜ möödapääsmatuks radioloogia valdkonna töötajate kiirgus- ja muude terviseriskide analüüsi ning praktilise kiirgustegevuse analüüsi läbiviimist (riskide võimalikku ümberhindamist) töökohtadel 2001.a. olukorraga võrreldes:
    • kiirgustegevusluba omavates raviasutustes
    • kiirguskaitseküsimustes pädeva instantsi poolt
    • vajadusel nii tööandja kui ka töövõtja esindaja kaasamisel
  • kui analüüsi tulemused näitavad terviseriskide vähenemist 2001.aastaga võrreldes määral, mis võimaldab radioloogia valdkonna ümberkorraldamist 8-tunnisele täistööajale ja 40-tunnisele töönädalale, on töölepingu osapoolte vahel vajalik uus konsensus muudatuse kompenseerimiseks.
Me loodame, et ülaltoodud hetkeolukorra kirjeldus aitab radioloogidel ja teistel radioloogia valdkonna töötajatel kujundada kohtadel oma tegevusplaani uuest seadusandlusest tulenevate töölepingu muudatuste kokku leppimisel tööandjaga.
ERÜ juhatus ja usaldusisikud jätkavad sobiva kollektiivlepingu projekti kallal töötamist. Kuni kollektiivlepingu läbirääkimiste alguseni soovitame lähtuda ülalpool kirjeldatud võimalustest sobiva leidmisega. Töölepingu läbirääkimistel peaks radioloogia valdkonna töötaja lähtuma kahest eeldusest:
  • Uue töölepingu seadusega lisanduvad töötunnid tuleb tööandjal õiglaselt kompenseerida
  • Kuuelt tunnilt kaheksale üleminekul ei tohiks suurendada terviseriski.
 
 
Lugupidamisega,
 
ERÜ juhatus
Peeter Ross
Aadu Simisker
Mare Lintrop
Sergei Nazarenko
 
 
 
 


« Tagasi