Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Eesti Radioloogia Ühingu koosoleku otsus (9.detsember 2008)

Eesti Radioloogia Ühingu koosoleku

OTSUS

06.detsember 2008

“Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemise kohta

Eesti Radioloogia Ühingu (ERÜ) koosolek on seisukohal, et Eesti Haigekassa poolt 28.11.2008 Haigekassa Nõukogule esitatud “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” 4. peatükk UURINGUD JA PROTSEDUURID vajab täiendamist ega ei taga sellisel kujul radioloogiliste uuringute kvaliteetset ja tõenduspõhist teostamist ning seab ohtu meditsiinilise kiirituse turvalise kasutamise kooskõlas meditsiinieetika põhimõtetega.
ERÜ peab vajalikuks töö jätkamist radioloogiliste uuringute piirhindade arvutamisel, jättes selle tegevuse ajaks kehtima Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus“ (Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määrusega nr 12 (RT I 2008, 2, 19), jõust. 19.01.2008) toodud radioloogiaprotseduuride loetelu ja piirhinnad. ERÜ konstateerib oma jätkuvat valmisolekut aktiivseks osalemiseks tervishoiuteenuste loetelu muutmise alases töös.
Radioloogiateenuste loetelu jõustumisel 28.11.2008 Haigekassa Nõukogule esitatud kujul tekiks olukord, kus tuleb osutada radioloogiateenuseid ka täiendava loetelu alusel, mille hinnad kehtestataksid radioloogiateenuste osutajad oma reaalsete tegevuskulude alusel ning mille eest maksmise kohustuse ülevõtmine Haigekassa poolt toimuks ravikindlustatute isiklike taotluste alusel.
Saades aru kujunenud keerulisest olukorrast uute tervishoiuteenuste hindade kehtestamisel on ERÜ nõus pakutud hinnakirja versiooni sees leidma kompromissi teatud tervishoiuteenuste, eeskätt röntgenoloogia ja ultraheli valdkonnas.


/allkirjastatud digitaalselt/


Peeter Ross
ERÜ president
 « Tagasi