Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Uute juhatuse liikmete valimisest (10.juuli 2007.a.)

Lugupeetud kolleegid!

Soovin teile sissejuhatuseks ilusat suve jätku! Nii neile, kes juba puhkuselt saabunud, kui neile, kel puhkus ees on!

Käesolevas kirjas annan ülevaate meie ühingu 26.05.2007 üldkoosolekul toimunud uute juhatuse liikmete valimisest.

Kõigepealt taustast. Meie ühingu juhatus on olnud alates ühingu loomisest kolmeliikmeline: president, asepresident ja juhatuse liige. Meie põhikirja kohaselt peab olema juhatus vähemalt kolmeliikmeline, kuid juhatuses võib olla ka enam liikmeid. Kuna viimase paari aasta jooksul on toimunud mitmeid muudatusi juhatuse koosseisus ning samas on olnud kiired muudatused ka Eesti tervishoiumaastikul, siis pidasime ERÜ töö tulemuslikumaks juhtimiseks vajalikuks suurendada juhatuse liikmete arvu. Seda teemat arutasime nii 2006.a. lõpus toimunud üldkoosolekul Viinistus kui selle aasta alguses toimunud Arengunõukogu koosolekul. Mõlemad kvoorumid pidasid vajalikuks juhatuse liikmete arvu suurendamist ning juhatuse uute liikmete valimist maikuu üldkoosolekul.

Lähtudes eelnevast oli 26.05.2007 toimunud ERÜ üldkoosoleku 13-nda punktina päevakorras uute juhatuse liikmete valimine. Koosolek otsustas, et juhatust suurendatakse viieliikmeliseks ja uutele liikmetele antakse 1-aastane volitus, sest 2008.a. toimub vastavalt põhikirjale kogu uue juhatuse valimine. Läbi viidud salajasel hääletusel said uute juhatuse liikmete kohtadele enim hääli dr. Mare Lintrop ja dr. Andrei Šamarin.

Ehkki juhatuse liikmete valimine kulges igati üksmeelses atmosfääris peame sama protseduuri läbi viima veel ka järgmisel üldkoosolekul. Nimelt tegin kahjuks koosoleku juhatajana vea ja ei arvestanud meie põhikirja punkti 4.6, kus on kirja pandud, et üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Kuna üldkoosolekul viibinud liikmete otsusel viisime läbi salajase hääletuse, siis ei saa uut juhatust formaalselt töösse kinnitada.

Samas on ERÜ juhatuse jaoks oluline see, et nii dr. Lintrop kui dr. Šamarin on kinnitanud, et on nõus juhatuse töös osalema ja ERÜ tegevuse juhtimises kaasa lööma ka vaatamata tekkinud juriidilisele veale. Olen kindel, et nende abi ERÜ juhtimises on väga oluline ja tänan neid veelkord selle otsuse eest nõustuda juhatuses kaasa lööma.

Lugupidamisega,

Peeter Ross
President« Tagasi